Potpisom ugovora započela je provedba projekta “I will – I know – I can” koji je prijavljen na natječaj Europskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR), a donator je Europska Komisija.

Potpisom ugovora započela je provedba projekta “I will – I know – I can” koji je prijavljen na natječaj Europskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR), a donator je Europska Komisija.

Projekt kojem je cilj doprinijeti smanjenu diskriminacije i marginaliziranosti osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije je rezultat suradnje između udruge S.O.S. telefon Poziv u pomoć, nositeljice projekta, i Udruge osoba s invaliditetom Slatina, partnerske organizacije na projektu.

Aktivnosti koje će se provoditi u narednih 18 mjeseci na projektu u vrijednosti od 93.519.61€ su jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom za rad na pružanju pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja, umrežavanje i povezivanje udruga osoba s invaliditetom i njihovih članova s lokalnim dionicima koji svakodnevno rade s osobama s invaliditetom te kampanja u sredstvima javnog informiranja za senzibilizaciju javnosti o specifičnostima osoba s invaliditetom i problematiku nasilja nad ženama s invaliditetom.