Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije (koja je potpisana od strane članica 16.11.1995. godine). Proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije UNESCO je skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, kao što su Konvencija o građanskim i političkim pravima, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i druge.Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije (koja je potpisana od strane članica 16.11.1995. godine). Proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije UNESCO je skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, kao što su Konvencija o građanskim i političkim pravima, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i druge.

Prema UNESCO-voj definiciji, tolerancija je poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju te predstavlja harmoniju u različitostima. Biti tolerantan/na znači biti slobodan/na, čvrsto se držati svojih uvjerenja i poštivati da se i drugi drže svojih, prihvatiti činjenicu da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo živjeti u miru i biti kakvi jesu.

Da bi svijet bio bolji, i da bi nam svima bilo ugodnije živjeti toleranciju trebamo prakticirati svakodnevno i u svim našim odnosima, no, činimo li to u našem svakodnevnom životu? Danas je pravi dan da se zapitamo radimo li to ili smo selektivni i toleranciju prakticiramo samo u prigodama. Jesmo li tolerantni prema bližnjima, članovima obitelji; uvažavamo li njihove potrebe? Koliko smo spremni prihvatiti različitosti bilo u stavovima, ponašanju, uvjerenjima, potrebama?

Da, postoji nešto za što nikada i nigdje ne treba pokazati toleranciju, a to je nasilje, no ni njega ne bi bilo da smo se naučili poštovanju i uvažavanju. Biti tolerantan, ne znači toleriranje socijalnih nepravdi ili odbacivanje ili slabljenje tuđih uvjerenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i prihvaćati da se i drugi drže svojih. To isto tako znači prihvaćanje činjenice da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima imaju pravo živjeti u miru i da budu kakvi jesu.

Zato započnimo danas uvažavati jedni druge i prihvatimo bogatstva koja nam daje naša različitost!