U organizaciji udruge S.O.S. telefon – poziv u pomoć u prostorijama restorana M.F.M.-a u Virovitici održan je okrugli stol stol na temu Nasilje nad ženama – problem društva. Okruglom stolu nazočili su predstavnici Županije i institucija: policije, Centra za socijalnu skrb, Hitne medicinske pomoći i Udruge psihologa Virovitice.

U organizaciji udruge S.O.S. telefon – poziv u pomoć u prostorijama restorana M.F.M.-a u Virovitici održan je okrugli stol stol na temu Nasilje nad ženama – problem društva. Okruglom stolu nazočili su predstavnici Županije i institucija: policije, Centra za socijalnu skrb, Hitne medicinske pomoći i Udruge psihologa Virovitice.

Raspravljalo se o socijalnim uvijetima kao preduvijetu nasilja, učestalosti prijava nasilja u obiteljima i načinu i procesuiranja s žrtvama nasilja.

Nasilje nad ženama je odraz neravnomjerne raspodjele moći rodnog identiteta i pokazatelj tradicionalnog percipiranja dominacije i kontrole muškaraca nad ženama. Ovaj problem prepoznat je od strane nevladinih udruga koje su pokretači različitih inicijativa za podizanje svijesti i pokretanje zakonskih promjena na temu žena – žrtva nasilja.

Po završetku okruglog stola donijeti su slijedeći zaključci:
1.nasilje nad ženama je oblik kršenja osnovnih ljudskih prava i pokazatelj postojeće diskriminacije u društvu;
2.potreba je za većim brojem preventivnih programa; edukacija u društvu koje bi dovele do razbijanja stereotipa i tradicionalnog modela ponašanja i osvještavanja;
3.uspostaviti bolju međusobnu povezanost institucija i nevladinog sektora koje rade na sprečavanju nasilja nad ženama;
4.raditi na stvaranju mogućnosti za provedbu Protokola tj. osigurati materijalne i ljudske resurse za primjenu;
5.otvaranje skloništa za žene žrtve nasilja;
6.uvođenje dežurstava u Centrima za socijalnu skrb i pravosudnim tijelima;
7.edukacija osoblja u institucijama koje rade na sprečavanju nasilja nad ženama;
8.izmjena zakona, odnosno uvođenje strožeg kažnjavanja nasilnika.