Povodom Tjedna Europe 07.05.2007. u prostorijama restorana MFM održan je okrugli stol „Izazovi ulaska u Europsku uniju“. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici institucija i udruga sa područja Virovitičko – podravske županije, a izložena su predavanja pročelnika Službe za Europski integracije i regionalni razvoj mr.sc. Antuna Mihokovića i Miljenka Turniškog, člana Savjeta za europske integracije u Osječko – baranjskoj županiji.

U sklopu projekta „Europski horizonti „ koji udruga S.O.S. telefon-poziv u pomoć provodi treću godinu u suradnji sa 10 udruga sa prostora pet Županija Slavonije i Baranje uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a povodom obilježavanja europskog tjedna u Virovitici je održan okrugli stol na temu „Izazovi ulaska u Europsku uniju“.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici institucija i udruga sa područja Virovitičko – podravske županije. Prisutni su odslušali predavanje mr.sc. Antuna Mihokovića, pročelnika Službe za Europske integracije i regionalni razvoj na temu „ Regionalna politika Republike Hrvatske u kontekstu pristupa EU“ i predavanje „Poljoprivredna politika Europske unije“ Miljenka Turniškog, člana Savjeta za europske integracije u Osječko- baranjskoj županiji i predstavnika udruge Agencija lokalne demokracije koja je ujedno, uz još osam udruga sa područja Slavonije i Baranje partner udruzi S.O.S. telefon u provedbi trogodišnjeg programa Europski horizonti.

Naglasak je stavljen na politiku regionalnog razvoja i zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije.
Kroz predavanja „Regionalna politika Republike Hrvatske u kontekstu pristupanja Europskoj Uniji sudionici su upoznati sa sadašnjim stanjem razvoja pojedinih regija u Republici Hrvatskoj sa posebnim naglaskom na velike razlike koje trenutno postoje i iznalaženju načina uklanjanja tih razlika.
Predavanje o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije bilo je usmjereno ka u iznalaženju mogućnosti za uspješno pronalaženje načina kako bi se naša poljoprivredna gospodarstva uklopila i pronašla put uspješnog prilagođavanja prilikom pristupanja u Europsku uniju.

U raspravi donijete slijedeće smjernice koje bi neophodno trebalo ostvariti kako bi se unaprijedila pozicija Republike Hrvatske u predpristupnom procesu:

-Raditi na izradi sustavne regionalne politike koja bi za cilj imala smanjenje regionalnih razlika u Republici Hrvatskoj.
– Prijedlog regionalne politike razvoja dati na javnu raspravu i usvajanje.
– Uspostaviti koordinaciju regionalne politike među svim akterima koji rade na regionalnom razvoju.
– Raditi na stvaranju brenda zemlje i regije
– U proračun jedinica regionalne i lokalne samouprave treba osigurati sredstva za sufinanciranje projekata koji se apliciraju.
– Provesti sustavnu edukaciju djelatnika koji rade na regionalnom razvoju u jedinicama samouprave kako bi bili spremni pružiti podršku u izradi projekata.
– Stvoriti tim ljudi koji radi na pripremi projektnih projekata prema Europskoj Uniji.
– Napraviti popis trenutnog stanja u poljoprivrednim gospodarstvima na županiji.
– Napraviti stvaran prikaz podataka prihoda u poljoprivredi.
– Regionalna razvojna agencija treba preuzeti praćenje natječaja i pružanje tehničke pomoći u pripremi projektnih prijedloga obiteljskim gospodarstvima.
– Uspostaviti bolju komunikaciju regionalne i lokalne samouprave sa poljoprivrednim gospodarstvima na županiji.
– Uspostaviti suradnju regionalne i lokalne uprave sa organizacijama civilnog društva