Nositelj programa: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Trajanje programa: kontinuirano od 2000. godine.

Donatori: Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica

Korisnici: žene žrtve nasilja, žrtve nasilja i njihovi članovi obitelji, prijatelji i poznanici, šira javnost

Ciljevi programa:

Opći cilj: Smanjiti problem nasilja nad ženama na području Virovitičko-podravske županije.

Specifični ciljevi:

1. Unaprijediti položaj žena žrtava nasilja na području Virovitičko-podravske županije

2. senzibilizirati javnost za problematiku nasilja nad ženama putem javne akcija i ostalih događaja dostupnih za javnost

Aktivnosti programa:

S.O.S. linija za žene žrtva nasilja svaki radni dan od 12-20 sati
direktno savjetovalište za žene žrtve nasilja u tri segmenta – savjetovalište za pomoć i podršku, stručno psihološko i stručno pravno savjetovalište
obilježavanje značajnih datuma vezanih za ostvarivanje prava žena