Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju, kodni broj: SF.3.4.11.01.0262 pod nazivom „Zaželi i budi aktivan/na“, čiji je nositelj S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme
– Djelatnika/ca za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi i budi aktivan/na“

 

Radno mjesto: Djelatnik/ca za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi i budi aktivan/na“ SF.3.4.11.01.0262, na određeno vrijeme, 32 mjeseca.

 

Mjesto rada: Grad Virovitica i prigradska naselja

Broj traženih radnica: 10

Vrsta zaposlenja: na određeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Naknada za prijevoz: djelomično

Način rada: prijepodne

Smještaj: nema smještaja

Uvjeti rada: terenski rad

Natječaj vrijedi od: 10.04.2024.

Natječaj vrijedi do: 16.04.2024.

Razina obrazovanja:

 • Nezavršena osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Najviše završena srednja škola 3 godine ili
 • Najviše završena srednja škola 4 godine

 

Radno iskustvo: nije važno

Vozački ispit:  poželjno Kategorija B

Predviđeno trajanje zaposlenja:  32 mjeseca

uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stambenog prostora, pranje suđa, donošenje ogrijeva, pomoć pri pripremi obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), pomoć u nabavi , namirnica, lijekova i drugih potrepština te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, ovisno o potrebama pripadnika ciljne skupine.
 • Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

​Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Javnom pozivu odnose se jednako i na ženski i na muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podatci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Prijava na oglas za posao (s adresom, kontakt brojem telefona ili mobitela), vlastoručno potpisana,
 • Životopis,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
 • Dokaz o završenom školovanju (ukoliko je primjenjivo)
 • Dokaz o radnom iskustvu ako ga prijavitelj ima (e-HZMO elektronički zapis, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Preslika vozačke dozvole (ukoliko ju kandidat/kandidatkinja posjeduje)

Prilikom odabira kandidata za zapošljavanje S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja dužan je pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama

Ostale odredbe: Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan roka za dostavu prijava neće se uzeti u razmatranje.

Izbor kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidat/kandidatkinja bude prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrat će se da je odustala/la od prijave. Kandidati/kandidatkinje će biti telefonski obaviješteni o mjestu i terminu održavanja intervjua.
Prilikom odabira kandidata/kandidatkinje za zapošljavanje S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja dužan je pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije. O rezultatima o odabiru kandidata/kinje bit će obaviješteni.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj  omotnici na adresu:

S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja Trg fra Bonifacija Gerbera 16, 33000 Virovitica

s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnik za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi i budi aktivan/na“ – NE OTVARAJ“.

Rok za prijave od 10. do 16. travnja 2024. godine, do 15 sati.
Poziv će biti objavljen na službenim stranicama: S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja, i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područni ured Virovitica.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati ​​osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.