Predstavnica Udruge S.O.S. telefon sudjelovala je 30.01.2012. na dva okrugla stola organizirana u sklopu projekta „Žene na tržištu rada“ održana u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.Predstavnica Udruge S.O.S. telefon sudjelovala je 30.01.2012. na dva okrugla stola organizirana u sklopu projekta „Žene na tržištu rada“ održana u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Na prvom okruglom stolu pod nazivom “Predstavljanje novih radnih metoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centara za socijalnu skrb u radu sa ženama koje koriste usluge obiju institucija” prezentiran je alati koji bi omogućili bolju suradnju HZZ-a i Centara za socijalnu skrb u radu s dugotrajno nezaposlenim ženama, a koje su razvile Radne skupine za vrijeme trajanja projekta.  U rad s dugotrajno nezaposlenim ženama planirano je uključiti i druge dionike/pružatelje socijalnih usluga iz lokalne zajednice (uključujući i organizacije civilnog društva), kako bi se kroz multidisciplinaran pristup učinkovitije radilo na rješavanju problema nezaposlenosti žena.

 

Drugi okrugli stol nazvan je „Prezentacija novih mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada“, a na njemu se prezentirane nove mjere aktivne politike zapošljavanja žena koje bi trebale doprinijeti povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena i u konačnici smanjenju ukupne nezaposlenosti u RH. Nove mjere temelje se na zaključcima istraživanja „Položaj žena na tržištu rada“ i na zaključcima izvještaja „Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada“ koji su rađeni u sklopu ovoga projekta.

Novim mjerama poticalo bi se zapošljavanje u svim sektorima, pa tako i u organizacijama civilnog društva, što bi doprinijelo ne samo smanjenju nezaposlenosti skupina u nepovoljnom položaju već i rastu i razvoju organizacija civilnog društva, što do sada nije bio slučaj. Organizacije civilnog društva prepoznate su kao važan segment u  razvoju društva i rješavanju problema nezaposlenosti, što je pozitivan pomak u odnosu na dosadašnji pristup organizacijama civilnog društva.