U tijeku je kampanja mreže PETRA usmjerene ka prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima. S.O.S. telefon- poziv u pomoć kao članica PETRE sudjeluje u distribuciji informativnih letaka na području Virovitičko-podravske županije.

U tijeku je kampanja mreže PETRA usmjerene ka prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima. S.O.S. telefon- poziv u pomoć kao članica PETRE sudjeluje u distribuciji informativnih letaka na području Virovitičko-podravske županije. Kampanju financira Kraljevina Norveška, a u Hrvatskoj provodi CARE International u suradnji sa članicama PETRA mreže.

Tijekom mjeseca srpnja članice S.O.S. telefona obilazile su javne institucije na području gradova Virovitice, Slatine, Orahovice i Pitomače; policiju, zdravstvene ustanove, gradske uprave, hrvatske pošte, FINA-e, zavode za zapošljavanje, mirovinska i zdravstvena osiguranja itd. s ciljem dostavljanja letaka radi informiranja javnosti o zahtjevima Internacionalne koalicije protiv trgovanja ženama:
• Obustaviti bilo kakvo kažnjavanje žena u prostituciji, jer su one žrtve, a ne počinitelji kriminalnog ponašanja
• Kriminalizirati sve one koji kupuju, vrbuju i iskorištavaju žene i djecu, te sve one koji potiču i promoviraju seksualno iskorištavanje. Osim svodnika i trgovaca ljudima, kazneno goniti i korisnike seksualnih usluga
• Odbaciti državne politike i prakse kojima se žene usmjeravaju u uvjete seksualnog iskorištavanja
• Osigurati edukaciju i mogućnosti zapošljavanja kako bi se unaprijedio status žena i njihov položaj u društvu, te time smanjila potreba da se one odaju prostituciji kako bi preživjele
• Spriječiti legalizaciju prostitucije jer joj je konačni cilj jedino legalizacija unosnog posla i industrije seksualnog iskorištavanja žena. To je nasilje nad ženama, zloupotreba ženske seksualnosti i podržavanje neravnopravnosti spolova u društvu.

Više fotografija možete pogledati u našoj foto galeriji >>